HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Đăng lúc: 10:13:07 16/09/2016 (GMT+7)

Ngày 25/4/2016 tại trụ sở số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Công ty HUD4 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có ông

Tại Đại hội, ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 và kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015; triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 và 05 năm 2016-2020:

Đại hội CĐ 2016 1

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo tại Đại hội

 

Năm 2015 Công ty đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, chủ động lập phương án SXKD, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra. Cụ thể: Tổng giá trị đầu tư đạt 138, 58 tỷ đồng (bằng 106,6% kế hoạch năm); Tổng giá trị SXKD đạt 419,6 tỷ đồng (bằng 101% kế hoạch năm); Doanh thu đạt 269 tỷ đồng (bằng 97,8% kế hoạch năm); nộp ngân sách đạt 17 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế đạt 8,777 tỷ đồng (bằng 73,1% kế hoạch năm); vốn chủ sở hữu đạt 242,282 tỷ đồng (bằng 103% kế hoạch năm); chi trả cổ tức 3%/năm (bằng 60% kế hoạch năm); đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 100% kế hoạch năm); lao động bình quân 888 người/năm (đạt 85% kế hoạch năm).

Xác định rõ tình hình chung về kinh tế thị trường năm 2016 và những năm tiếp theo vẫn tiếp tục khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản,... Công ty đạt ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016: Giá trị đầu tư 146 tỷ đồng, Giá trị sản xuất kinh doanh 442 tỷ đồng, Doanh thu 240 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 8,86 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu >= 246,37 tỷ đồng, Thu nhập bình quân >= 4,5 triệu đồng/người/tháng, Chi trả cổ tức >= 4%/năm.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang thực hiện đầu tư các dự án: Dự án Chung cư cao tầng phường Phú Sơn, Dự án Khu đô thị sinh thái hai bờ Sông Đơ, Dự án Khu chung cư thu nhập thấp C5 phường Đông Vệ, Dự án Khu B - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa, Dự án Khu biệt thự Tây đường Nguyễn Đức Cảnh và dự án Khu dân cư khu phố 6 - Bỉm Sơn.

Đại hội cũng được nghe ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Đại hội CĐ 2016 2 

Ông Lê Quang Hiệp thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý,

giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 

Năm 2015, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD trong bối cảnh bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, công tác tìm kiếm việc làm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng Công ty vẫn hoàn thành cơ bản nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả trên, HĐQT Công ty đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra;Hội đồng quản trị Công ty và người đứng đầu HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD, bám sát các định hướng, nhiêm vụ, kế hoạch, mục tiêu, chiến lược của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; Nghị quyết của Đảng uỷ và các mục tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, có nhiều biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát huy trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt; Từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước công việc được giao.

Đại hội cũng được nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2015; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2015; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 tại báo cáo số 18/BC-HUD4 ngày 09/04/2016.

Đại hội CĐ 2016 3 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua Báo cáo tại Đại hội 

 

Qua kiểm tra một số chỉ tiêu và số liệu tài chính năm 2015, Ban kiểm soát đánh giá: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh; bảo tồn vốn và thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra; đã quan hệ tốt với các ngân hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặc dù doanh thu năm 2015 chưa đạt kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2015 có sự tăng trưởng rõ rệt bằng 378% so với năm 2014. Trong năm 2015, tỷ trọng doanh thu xây lắp giảm so với năm 2014 nhưng doanh thu kinh doanh bất động sản tăng, hiện nay đây là lĩnh vực đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí hành chính, tiết giảm chi tiêu, đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính Phủ và Chỉ thị của Thủ Tướng chính phủ.

Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Nhan, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT thực hiện kiểm toán; Tờ trình xin phân phối lợi nhuận năm 2015; Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công tynăm 2016; Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số nội dung công việc;

 Đại hội CĐ 2016 4

Bà Nguyễn Thị Nhan, Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội  

 

Đại hội nghe ông Đồng Phạm Bình, Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trìnhvề đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa tại Phường An Hoạch, TP Thanh Hóa do Công ty làm chủ đầu tư, với quy mô dự kiến gồm 01 tòa nhà chung cư cao 11 tầng với 180 căn hộ được xây dựng trên khu đất diện tích 2.750 m2, Tổng mức đầu tư dự kiến 84 tỷ đồng, Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Chủ đầu tư, Vốn vay, Vốn huy động hợp pháp khác; Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án; Hiệu quả đầu tư: Dự kiến 8-10%; Thời gian thực hiện dự kiến: 2016 - 2017.

 Và thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tình hình thực tiễn nhiệm vụ phát triển của Công ty giai đoạn 2016-2020

Đại hội CĐ 2016 5

Ông Đồng Phạm Bình, Phó chủ tịch HĐQT Công ty thông qua các Tờ trình tại Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị nhấn mạnh đối với mục tiêu, định hướng xây dựng Công ty các cổ đông rất tâm huyết và mong muốn Công ty ngày càng phát triển và ổn định. Ông Nguyễn Đức Hùng cũng chỉ rõ hiện nay các quy định của Nhà nước về doanh thu đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản còn bất cập, đang gây khó khăn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đối với đề nghị của Công ty HUD4 về việc Tổng công ty thoái vốn chi phối xuống dưới 30%, trên cơ sở định hướng, mục tiêu hoạt động SXKD của Tổng công ty, Tổng công ty sẽ phê duyệt cụ thể.

Đại hội CĐ 2016 8 

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, TVHĐTV,

Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Đại hội  

 

Ông Nguyễn Đức Hùng đánh giá cao thành quả HUD4 đã đạt được trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2015. Những thành quả ấy cho thấy sự sáng suốt trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, sự cố gắng, đoàn kết của toàn thể người lao động và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông Công ty. Để khắc phục, vượt qua khó khăn, phát triển vững chắc trong thời gian tới, Tổng giám đốc đề nghị Công ty thực hiện tốt giải pháp tái cơ cấu, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, đồng thời tích cực nghiên cứu đầu tư các dự án có khả năng thu hồi vốn nhanh, nghiên cứu các công trình xây lắp mà chủ đầu tư có khả năng tài chính tốt, phát huy thế mạnh tổng hợp của Công ty trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu toàn bộ ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty và khẳng định, mặc dù tình hình kinh tế trong năm 2016 xác định còn nhiều khó khăn, nhưng bằng mọi biện pháp nỗ lực, Công ty sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra.

Đại hội CĐ 2016 9

Ông Lê Quang Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty

 

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Lâm thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội CĐ 2016 10 

Ông Nguyễn Xuân Lâm thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội

 

Đại hội đã thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 88/88 phiếu biểu quyết, tương ứng 14.205.000/14.205.000 cổ phần, sở hữu và đại diện 14.205.000/15.000.000 cổ phần (chiếm 94 %  vốn điều lệ). Số phiếu không tán thành: 0/88 phiếu; số phiếu có ý kiến khác: 0/88 phiếu.

Đại hội CĐ 2016 11 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tin khác

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5