25/03/2024
Thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chương trình công tác năm 2024;
25/12/2023
HUD4 Công bố thông báo mời quan tâm, V/V: Cung cấp dịch vụ môi giới BĐS
05/12/2016
TB gia hạn thời gian đăng ký tham giá đấu giá cổ phần Công ty HUD4 tại Công ty HUD401

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5