20/01/2020
BCTC quý 4 năm 2019
20/01/2020
Giải trình BCTC quý 4 năm 2019
09/11/2019
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
21/10/2019
Giải trình BCTC quý 3 năm 2019
21/10/2019
BCTC quý 3 năm 2019

Đối tác tiêu biểu

  • Đơn vị 1
  • Đơn vị 2
  • Đơn vị 3
  • Đơn vị 4
  • Đơn vị 5
  • Đơn vị  6
  • Đơn vị 7
  • 5